Bilimsel Program

Kongre Bilimsel
Programı24 Mart 2022, Perşembe

13:30-14:00 Hematoloji Üniversitesi Nadir Konuşulan Hastalıklar Fakültesi
Dr. Mehmet Ali Erkurt
14.00-15:00 Bening Hematoloji Oturumu
Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Dağlı, Dr. Özcan Çeneli, Dr. Sinem Namdaroğlu
14.00-14.20 Gebelikte Trombositopeniye Yaklaşımı Nasıl Olmalı?
Konuşmacı: Dr. Sinan Demircioğlu
14.20-14.40 Edinsel TTP tedavisinde Monoklonal Antikorların Yeri
Konuşmacı:
Dr. Gülsüm Akgün Çağlayan
14.40-15.00 Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Hastalarının Tedavi Yönetimi
Konuşmacı: Dr. Gül İlhan
15.00-15.30 Soru ve Tartışma
15.30-15.50 Kahve arası
15.50-16.50 Hematolojik Nadir Hastalıklar Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Elif Akdoğan, Dr. Güven Çetin, Dr.Ali Kutlucan
15.50-16.10 Langerhans Hücreli Histiyositozis
Konuşmacı: Dr. Didar Yanardağ
16.10-16.30 Sistemik Mastosidozda gözden kaçanlar
Konuşmacı: Dr. Murat Yıldırım
16.30-16.50 Castleman Hastalığı: 2022 Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Dr. Güven Yılmaz
16.50-17.00 Soru ve Tartışma
17.00-17.40 Depo Hastalıkları ve İmmunoloji Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Mesut Ayer, Dr. Osman Yokuş
17.00-17.20 Hematolog Gözüyle Gaucher Hastalığında Tanı Algoritması Nasıl Olmalı?
Konuşmacı: Dr. Cengiz Ceylan
17.20-17.40 Erişkinlerde ADA eksikliğine yaklaşım: Kime, ne zaman tarama testi yapalım?
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Uçar
17.40-18.00 Soru ve Tartışma

Sözel Bildiriler Oturumu

Salon A Oturum Başkanları: Dr. Funda Ceran, Dr. Birgül Öneç, Dr. Ahmet Kürşat Güneş Salon B Oturum Başkanları: Dr. Sema Akıncı
18:00-18:05 Nadir Bir Olgu: Multipl Myelom ve Çoklu Solid Tümör Birlikteliği
Konuşmacı:
Zeynep Tuğba Güven
18:00-18:05 60 Yaş Üzeri Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Polifarmasi ile Kemoterapi Yanıtı ve Toksisite Arasındaki İlişki
Konuşmacı:
Abdülkadir Karışmaz
18.05-18:10 Hematüri ile Başvuran Kadın Kalıtsal Hemofili A Olgusu
Konuşmacı
: Seda Yılmaz
18.05-18:10 Kök hücre kaynağı olarak kemik iliği toplanması: Yöntemler değerlendirme ve maliyet etkinlik araştırması
Konuşmacı:
Erol Ayyıldız
18.10-18.15 Nöropati varlığı ile vitamin B12 düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Yıldız İpek
18.10-18.15 Aplastik Anemi Tanılı Hastanın Allogeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrasında Gelişen Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı: Olgu Sunumu
Konuşmacı: Salih Cırık
18.15-18.20 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma ve Saçlı Hücreli Löseminin Nadir Görülen Birlikteliği Olgusu: Olgu Sunumu
Konuşmacı: Abdi İbrahim Halil Sönmez
18.15-18.20 HA330 Hemoperfüzyon Adsorbsiyon yönteminin sepsiste inflamatuar belirteçler ve end organ hasar düzeyleri üzerine etkileri: Retrospektif tek merkezli çalışma
Konuşmacı: Ahmet Sarici
18.20-18.25 Ekstrameduller Karaciğer Tutulumlu Bir Myelom Olgusu
Konuşmacı:
Nuran Ahü Baysal
18.20-18.25 B12 Vitamini ve Folik asit düzeyinin Multiple Miyelomda sağkalıma etkisi var mı?
Konuşmacı: Shehab Al-Haithamy
18.25-18.30 Rosai-Dorfman Hastalığı: Vaka Sunumu
Konuşmacı: Bilal Aygün
18.25-18.30 Orak Hücreli Anemi Hastasında Multiple Miyelom: Olgu Sunumuorak Hücreli Anemi Hastasında Multiple Miyelom: Olgu Sunumu
Konuşmacı: Lütfiye Seçil Deniz Balyen
18.30-18.35 Vaka Bazında Kök Hücre Bankacılığının Önemi
Konuşmacı
: Soykan Biçim
18.30-18.35 Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomada Tam Kan Parametreleri
Konuşmacı:
Taha Ulutan Kars
18.35-18.40 Lenfoma ve Multipl Miyelom Hastalarında Preemptif Plerixafor Kullanımının Kök Hücre Mobilizasyonuna Etkisi
Konuşmacı
: Ayşe Uysal
18.35-18.40 Çocuk Hematoloji Ünitemizde İzlenen ve Tedavisi Bitmiş Olan Akut Lenfoblastik Lösemi Hastaların Endokrinolojik Parametrelerinin Retrospektif Analizi
Konuşmacı
: Kamuran Karaman
18.40-18.45 Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu Planlanan Hastalarda Disiplinler Arası Yaşam Kalitesi Farklılıklarının Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Dilek Urtekin
18.40-18.45 Plazmadan Teşhise
Konuşmacı:
Samet Yaman
Salon A Oturum Başkanları: Dr. Volkan Karakuş, Dr. Rafiye Çiftçiler Salon B Oturum Başkanları: Dr. Kamuran Karaman
18.45-18.50 Reaktif lenfadenopati ile lenfoma (hodgkin lenfoma,diffüz büyük b hücreli lenfoma) ayrımında nötrofil/lenfosit oranı , monosit/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranının prediktif rolü
Konuşmacı: Derviş Murat Akkurd
18.45-18.50 Periferik Kök Hücre Toplamada Aferez Öncesi CD34+ Hücre Sayısı ve Mono-nükleer Hücre Sayısı Aracılığıyla Ürün Toplam CD34+ Hücre Sayısının Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması: Çok Merkezli Çalışma
Konuşmacı:
Zerrin Ertaş
18.50-18.55 Trombotik Trombositopenik Purpurayı Taklit Eden Ağır B12 Vitamin Eksikliği
Konuşmaci: Burcu Aslan Candır
18.50-18.55 Miyeloproliferatif Hastalıklar Kısır Döngü Mü?
Konuşmacı:
Ersin Bozan
18.55-19.00 Oftalmik Tutulum ile Başvuran Erdem-Chester Vakası
Konuşmacı:
Nesibe Taşer Kanat
18.55-19.00 Hematogon mu Nüks mü?
Konuşmacı:
Gökçen Bozan
19.00-19.05 Multiple Myeloma Hastalarında Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Nadir Bir Komplikasyon; Graft Versus Host Hastalığı; 6 Vaka
Konuşmacı: Gülşah Akyol
19.00-19.05 İmmünoglobulin Hafif Zincir Amiloidozda Daratumumab Deneyimi
Konuşmacı
: Derya Şahin
19.05-19.10 Allojenik hematopoietik kök hücre naklinden sonra kullanılan G-CSF’nin trombosit engraftman süresi ve trombosit süspansiyon replasman sayılarına etkisi
Konuşmacı:
Emine Hidayet
19.05-19.10 Pash Sendromu: Nadir Görülen Atipik Klinik ile Seyreden KML Olgusu
Konuşmacı
: Sema Seçilmiş
19.10-19.15 İmmün trombositopeni ile prezente olan tüberküloz olgusu
Konuşmacı:
Ferda Can
19.10-19.15 Primer Myelofibroz ve Saçlı Hücreli Lösemi Birlikteliği; Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Burcu Altındağ Avcı
19.15-19.20 Aplastik Anemide Üçlü Immünsüpresif Tedavi Rejimi (At Anti-Timosit Globulini, Siklosporin ve Eltrombopag) Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı:
Ahmet Kaya
19.15-19.20 Metastatik Renal Karsinomlu Olguda Cilt Tutulum Nedeni: Burkitt Lenfoma
Konuşmacı:
Filiz Yavaşoğlu
19.20-19.25 COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Ciddi Pnömoni Tablosu İle Başvuran Kronik lenfositik lösemi Tanılı Hastanın Hematolog Gözüyle Başarılı Tedavisi:Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Ahmet Kaya
19.20-19.25 Langerhans Hücreli Histiyositoz Hastalığında Klinik, Laboratuvar Bulguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı:
Ercan Gümüşburun
19.25-19.30 Multipl Myelom’da Nadir Bir Tutulum Alanı: Testis Plazmasitomu
Konuşmacı:
Serhat Çelik
19.25-19.30 Lumbal ve Torakal Vertebrada Ekstrameduller Granulositik Sarkomla Başvuran AML Tanılı Hasta: Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Kemal Fidan
19.30-19.35 Akut Lösemilerde Aberan Antijen Sunumunun Prognostik Önemi
Konuşmacı:
Orhan Kemal Yücel
19.30-19.35 Hematoloji servisinde yatan hastalarda HBV, HCV, HIV, toksoplazma, rubella serolojik belirteçlerinin değerlendirilmesi
Tuba DAL

25 Mart 2022, Cuma

08.15-08.30 Açılış Konuşması
Dr. Mehmet Ali Erkurt
08.30-09-30 MPN Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. İsmet Aydoğdu, Dr. Mahmut Töbü,
08.30-08.50 PV tedavisinde yeni seçenek; Güncel veriler ışığında Ropeginterferon α-2b
Konuşmacı: Dr. Mehmet Hilmi Doğu
08.50-09-10 MF: 2022 Tedavi Algoritmasında JAK İnhibitörlerinin Yeri?
Konuşmacı: Dr. Gürsel Güneş
09.10-09.30 KMML: 2022 Tedavi Algoritması? Klinik Pratiğe Yansıyanlar?
Konuşmacı: Dr. Ömer Ekinci
09.30-10.00 Soru ve Tartışma
10.00-10.30 Kahve arası
10.30-11.00
Novartis Uydu Oturumu
Kronik İTP Tedavisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Eltrombopag Deneyimi – Eltrombopag: Kime? Ne zaman?
Oturum Başkanı:
Dr. Fevzi Altuntaş
Konuşmacı:
Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu
11.00-12.00 MDS-Talasemi-Aplastik Anemi Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Şehmus Ertop, Dr. Oktay Bilgir, Dr. Birol Güvenç
11.00-11.20 Düşük Risk MDS ve Talasemide Anemi Yönetimi: 2022’de EPO Dışı Yeni Tedaviler
Konuşmacı: Dr. Zafer Gökgöz
11.20-11.40 Aşırı demir yükü ile seyreden Talasemi ve düşük Risk MDS hastasında şelatör tedavi algoritması: Kime, Ne Zaman, Ne kadar Süre?
Konuşmacı: Dr. Yusuf Bilen
11.40-12.00 Hipoplastik MDS ve Aplastik Anemide AT kaynaklı ATG kullanımı. Doz, süre ve yanıt değerlendirmesi Nasıl Olmalı ?
Konuşmacı: Dr. Anıl Tombak
12.00-12.30 Soru ve Tartışma
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Multple Miyelom Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Meral Beksaç, Dr. Seçkin Çağırgan
13.30-13.50 Multiple Miyelomda İlk Basamak Tedavide Monoklonal Antikorların Yeri
Konuşmacı: Dr. Sevgi Beşışık
13.50-14.10 Relaps/Refrakter Multiple Miyelomda Daratumab Deneyimleri
Konuşmacı: Dr. Atakan Tekinalp
14.10-14.30 Relaps/Refrakter MultipleMiyelomda oral proteozamların yeri
Konuşmacı: Dr. İlhami Berber
14.30-15.00 Soru ve Tartışma
15.00-15.45
Neutec Uydu Oturumu – 2022’de İmatinib
Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Muzaffer Demir
KML Tedavisinde Milad Oluşturan İlaç ‘İmatinib’
Konuşmacı:
Dr. Rıdvan Ali
Jenerik İmatinib’in Türkiye ve Dünyadaki Yeri ve KML Üzerindeki Etkinliği
Konuşmacı
: Dr. A. Emre Eşkazan
15.45-16.00 Kahve arası
16.00-17.00 KLL Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. İrfan Yavaşoğlu, Dr. Merih Kızıl Çakar, Dr. Mehmet Sinan Dal
16.00-16.20 KLL’de IGVH Mutasyonunun ve Genetiğin Önemi
Konuşmacı : Dr. Taha Bahsi
16.20-16-40 KLL’de 1. Basamakta Genetiğe Dayalı Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Dr. Tuba Hacıbekiroğlu
16.40-17.00 Relaps/Refrakter KLL’de 2022 Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Dr. Selim Sayan
17.00-17.30 Soru ve Tartışma
17.30-18.00 Hodgkin Dışı Lenfoma Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Ali Erkurt
17.30-18.00 RR Periferik T Hücreli Lenfomalarda Monoklonal Antikor Dışı Güncel Tedaviler
Konuşmacı:
Dr. Mustafa Merter

26 Mart 2022, Cumartesi

08.30-09.30 Hodgkin Lenfoma Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Gülsüm Özet, Dr. Simten Dağdaş, Dr. Murat Albayrak
08.30-08.50 Hodgkin Lenfomada İlk Sıra Tedavide Monoklonal Antikorların Yeri: Hangi Kombinasyon, Kime, Ne Zaman, Ne Kadar Süre?
Konuşmacı: Dr. Tayfur Toptaş
08.50-09.10 Geriatrik Hodgkin Lenfomada Tedavi Yönetimi: Hangi Kombinasyon, Ne Kadar Süre?
Konuşmacı: Dr. Özgür Mehtap
09.10-09.30 Hodgkin Lenfomada Allogeneik Kök Hücre Nakli: Kime? Ne Zaman? Hangi Hazırlama Rejimi?
Konuşmacı: Dr. Dicle İskender
09.30-10.00 Soru ve Tartışma
10.00-10.30
BMS Uydu Oturumu
Relaps/Refrakter Klasik Hodgkin Lenfoma tedavisinde Nivolumab’ın CheckMate 205 çalışması sonuçları
.
Oturum Başkanı: Dr. Serdal Korkmaz
Konuşmacı: Dr. Bahar Uncu Ulu
10.30-10.50 Kahve arası
10.50-11.20
AbbVie Uydu Oturumu
V’nin Gücü ile Sınırlı Süreli Tedavi ile Tedavisiz Yaşam
Oturum Başkanı:
Dr. Burhan Turgut
Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Özcan
11.20-12.20 Hodgkin Dışı Lenfoma Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Levent Ündar, Dr. Zahit Bolaman, Dr. Orhan Ayyıldız
11.20-11.40 R/R PTHL: 2022 Güncel Tedavi
Algoritmasında Monoklonal Anitkorların Yeri
Konuşmacı:
Dr. Turgay Ulaş
11.40-12.00 R/R Mantle Hücreli Lenfomada İbrutinib Dışı BTK İnhibitörlerinin Yeri: 2022’de Yeni Tedavi Seçenekleri
Konuşmacı:
Dr. Ozan Salim
12.00-12.20 R/R Folliküler Lenfoma’da İmmunmodulatuarın Yeri
Konuşmacı:
Dr. Fehmi Hindilerden
12.20-12.40 Soru ve Tartışma
12.40-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00
Novo Nordisk Uydu Oturumu
Fark Edince Farkeder: Açıklanamayan Kanamalarda Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı: Dr. Düzgün Özatlı
Konuşmacı:
Dr. Aydan Akdeniz
14.00-14.30
Pfizer Uydu Oturumu
Relaps Refrakter ALL’de Inotuzumab Ozagamisin Etkinliği ve Yan Etki Yönetimi

Oturum Başkanı: Dr. Munci Yağcı
Konuşmacı: Dr. Mehmet Sinan Dal
14.30-15.00
Dem İlaç Uydu Oturumu
ET tedavisinde Thromboreductin 15 yılda neleri değiştirdi: Türkiye deneyimleri

Oturum Başkanı: Dr. Ali Ünal
Konuşmacı: Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular
15.00-15.30
Janssen Uydu Oturumu
Relaps/Refrakter Mantle Hücreli Lenfomada İbrutinib Monoterapisinin Etkinliği
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Sönmez
Konuşmacı: Dr. Abdülkadir Baştürk
15.30-16.00 Kahve arası
16.00-17.00 Hemofili Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Vahap Okan, Dr. Bülent Eser, Dr. Fuat Erdem
16.00-16.20 Hemofili A’da proflaksiyi Nasıl Yapalım? Uzun etkili mi? Kısa etkili mi?
Konuşmacı: Dr. Abdullah Karakuş
16.20-16.40 İnhibitörlü Hemofilide Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Dr. Tekin Güney
16.40-17.00 Hemofili B’de proflaksiyi Nasıl Yapalım? Uzun etkili mi? Kısa etkili mi?
Konuşmacı: Dr. Cengiz Demir
17.00-17.20 Soru ve Tartışma
17.20-18.20 TÜRKÖK Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Emin Kaya, Dr. Zübeyde Nur Özkurt
17.20-17.40 TÜRKÖK’de Yeni Ne Var? Ne Planlanıyor?
Konuşmacı:
Dr. Himmet Durgut
17.40-18.00 Güncel TÜRKÖK Verileri
Konuşmacı:
Dr. Helin Serda Terzioğlu
18.00-18.20 Soru ve Tartışma

27 Mart 2022, Pazar

09.30-10.00 Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Demet Çekdemir
Konuşmacı: Dr.Murat Kaçmaz
10.00-11.00 Kök Hücre Nakil Oturumu – I
Oturum Başkanları: Dr. Sami Kartı, Dr. İpek Yönal Hindilerden
10.00-10.20 VOD Profilaksi ve Tedavisi: Risk Temelli Yaklaşım
Konuşmacı: Dr. Songül Şerefhanoğlu
10.20-10.40 Kök Hücre Naklinde Yeni Hazırlama Rejimleri
Konuşmacı: Dr. Şebnem İzmir Güner
10.40-11.00 Kök Hücre Mobilizasyonun Başarısızlığında Plerixaforun Etkinliği
Konuşmacı: Dr. Mahmut Yeral
11.00-11.20 Soru ve Tartışma
11.20-11.30 Kahve arası
11.30-12.30 Enfeksiyon Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Hasan Kaya, Dr. Mehmet Şencan, Dr. İlhami Kiki
11.30-11.50 Hematoloji Pratiğinde Antifungal Kullanımı: Proflaksiden Tedaviye
Konuşmacı: Dr. Gülden Sincan
11.50-12.10 Hematoloji Pratiğinde PCP Yönetimi: Proflaksiden Tedaviye
Konuşmacı: Dr. Hatice Terzi
12.10-12.30 Hematoloji Pratiğinde Febril Nötropeni Yönetimi: 2022 Tedavi Algoritması
Konuşmacı: Dr. Mustafa Köroğlu
12.30-12.50 Soru ve Tartışma
12.50-13.00 Kapanış
Dr. Mehmet Sinan Dal

Bizimle İletişime Geçin

kongre@bilkonkongre.com.tr

Tel: 312 466 7000
Gsm: 555 996 7789

Kongre ile ilgili Bahar Kul ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Copyright by Bilkon Kongre 2021. All rights reserved.